c-net-logo-blue

ระบบ WMS มีประโยชน์ต่อระบบโลจิสติกส์อย่างไร?

ระบบ WMS มีประโยชน์ต่อระบบโลจิสติกส์อย่างไร?

ระบบ WMS มีประโยชน์ต่อระบบโลจิสติกส์อย่างไร? การทำธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันที่สูงมาก ทำให้ทุกกลุ่มธุรกิจต้องใช้ระบบ WMS เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะองค์กรที่มีกระบวนการโลจิสติกส์ที่ซับซ้อน การใช้โปรแกรมระบบคลังสินค้า WMS มาช่วยจัดการคลังสินค้ารวมถึงกระบวนการโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาด ปรับปรุงการวางแผน ลดต้นทุน และเพิ่มความพร้อมในการตอบสนองต่อลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ

ทำไมธุรกิจต้องใช้ระบบ WMS จัดการ Supply Chain

ประโยชน์ของระบบ WMS ต่อระบบโลจิสติกส์

ระบบ WMS ย่อมาจาก Warehouse Management System หรือระบบจัดการคลังสินค้า WMS เป็นระบบซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยจัดการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยระบบ WMS จะช่วยควบคุมและติดตามสินค้าคงคลัง กระบวนการจัดเก็บ การจัดส่ง ตลอดจนการจัดการบุคลากรภายในคลังสินค้า

1.การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บสินค้า

 • ติดตามสินค้าแบบเรียลไทม์ ระบบคลังสินค้าอัจฉริยะ WMS ช่วยให้ติดตามสินค้าคงคลัง ตำแหน่งสินค้า สถานะการจัดส่ง และข้อมูลอื่นๆ แบบเรียลไทม์ ช่วยให้ผู้จัดการคลังสินค้าสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลและแม่นยำ
 • จัดเก็บสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ระบบคลังสินค้า WMS ช่วยให้จัดเก็บสินค้าตามวิธีการ FIFO (First-In-First-Out) หรือ LIFO (Last-In-First-Out) optimizing พื้นที่จัดเก็บสินค้า
 • ค้นหาสินค้าได้รวดเร็ว ระบบ WMS ช่วยให้ค้นหาสินค้าได้รวดเร็วโดยใช้ข้อมูลต่างๆ เช่น หมายเลขสินค้า ประเภทสินค้า ตำแหน่งจัดเก็บ ช่วยให้ประหยัดเวลาและแรงงาน
 • จัดการสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ โปรแกรมระบบคลังสินค้า WMS ช่วยให้ตรวจสอบสินค้าคงคลัง เติมสินค้าคงคลัง และจัดการสินค้าหมดอายุ ช่วยให้ควบคุมระดับสินค้าคงคลังได้อย่างเหมาะสม
ระบบคลังสินค้าลดต้นทุนการทำงาน

2.เพิ่มความถูกต้องแม่นยำ

 • ลดความผิดพลาดในการจัดส่ง ระบบ WMS ช่วยให้ตรวจสอบสินค้าก่อนจัดส่ง ช่วยให้ลดความผิดพลาดในการจัดส่งสินค้า
 • เพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและตรวจสอบ ระบบคลังสินค้า WMS ช่วยให้ติดตามและตรวจสอบสินค้าในคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ลดการสูญหายของสินค้า
 • เพิ่มความน่าเชื่อถือ การจัดการคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำ ช่วยให้ธุรกิจมีความน่าเชื่อถือต่อลูกค้า

3.ลดต้นทุน

 • ลดต้นทุนการดำเนินงาน ระบบคลังสินค้าออนไลน์ WMS ช่วยให้ลดต้นทุนการดำเนินงานในคลังสินค้า เช่น ต้นทุนแรงงาน ต้นทุนพลังงาน
 • ลดการสูญหายของสินค้า ระบบ WMS ช่วยลดการสูญหายของสินค้า ช่วยให้ประหยัดต้นทุน
 • เพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่ง ระบบจัดการคลังสินค้า WMS ช่วยให้จัดส่งสินค้าได้รวดเร็ว ช่วยให้ลดต้นทุนการจัดส่ง

4.เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการลูกค้า

 • จัดส่งสินค้าได้รวดเร็ว โปแกรมระบบ WMS ช่วยให้จัดส่งสินค้าได้รวดเร็ว ตรงเวลา ช่วยให้ลูกค้าพึงพอใจ
 • ติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า ระบบ WMS ช่วยให้ลูกค้าติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าได้ ช่วยให้ลูกค้าทราบข้อมูลสินค้า
 • เพิ่มประสิทธิภาพการบริการลูกค้า การจัดการคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้ธุรกิจสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ

 • วิเคราะห์ข้อมูล ระบบคลังสินค้าอัจฉริยะ WMS ช่วยให้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง การจัดส่งสินค้า และข้อมูลอื่นๆ ช่วยให้ธุรกิจตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล
 • ปรับปรุงกระบวนการทำงาน โปรแกรมระบบคลังสินค้า WMS ช่วยให้ปรับปรุงกระบวนการทำงานในคลังสินค้า ช่วยให้ธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การใช้ระบบคลังสินค้าออนไลน์ WMS ช่วยให้ธุรกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น

เทคโนโลยีระบบคลังสินค้าอัจฉริยะ WMS ในระบบโลจิสติกส์

ในการใช้ระบบจัดการคลังสินค้า WMS ในระบบโลจิสติกส์ มีการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้กระบวนการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความแม่นยำในข้อมูลมากยิ่งขึ้น

 1. การใช้รหัสแท่ง (Barcode) ในการติดตามสินค้า

ระบบ WMS ใช้เทคโนโลยีรหัส Barcode เพื่อติดตามสินค้าในกระบวนการโลจิสติกส์ โดยรหัส Barcode จะถูกเพิ่มเข้าไปในโปรแกรมระบบ WMS เพื่อให้สามารถตรวจสอบและบันทึกข้อมูลสินค้าได้อย่างถูกต้อง

 1. การใช้เทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification)

RFID เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการติดตามสินค้าในระบบคลังสินค้า WMS โดยการใช้ชิป RFID ที่ถูกติดตั้งบนสินค้า ช่วยให้สามารถตรวจสอบและติดตามสถานะของสินค้าได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

 1. การใช้ระบบเสียง (Voice System)

ระบบเสียงในระบบ WMS ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถรับคำสั่งและแจ้งสถานะของงานผ่านทางเสียงได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้การพิมพ์หรืออ่านจากหน้าจอ

 1. การใช้ระบบอัตโนมัติ (Automation System)

ระบบอัตโนมัติในระบบคลังสินค้าออนไลน์ WMS ช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ และเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการโลจิสติกส์ โดยใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติ เช่น รถยกอัตโนมัติ (AGV) และระบบควบคุมอัตโนมัติ (PLC)

การใช้ระบบคลังสินค้า WMS มีประโยชน์ต่อระบบโลจิสติกส์อย่างมาก โดยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและจัดส่งสินค้า ลดความผิดพลาดในกระบวนการโลจิสติกส์ เพิ่มความพร้อมในการตอบสนองต่อลูกค้า และลดต้นทุนในกระบวนการโลจิสติกส์

ท่านใดที่กำลังมองหาระบบ WMS ที่ Cnetthailand เราเป็นบริษัทที่ให้บริการระบบจัดการคลังสินค้า WMS เต็มรูปแบบพร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัย โดยระบบคลังสินค้าอัจฉริยะ WMS ของเราสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมกับอุตสาหกรรมและธุรกิจแต่ละประเภท ด้วยประสบการณ์ด้านระบบ WMS กว่า 30 ปี และมียอดขายระบบคลังสินค้า WMS เป็นอันดับ 1 ในประเทศญี่ปุ่นต่อเนื่องกันถึง 11 ปี ให้เรา Cnetthailand ช่วยดูแลระบบคลังสินค้าของคุณนะคะ

สนใจติดต่อ

Tel : 02-821-5464

Line : @cnetthailand

Facebook : c net thailand co ltd