c-net-logo-blue

เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลความเป็นมาของบริษัท

นับตั้งแต่ก่อตั้ง C NET ขึ้นในปี ค.ศ. 1992 ที่ญี่ปุ่น เราได้พัฒนาปรับปรุงระบบจัดการคลังสินค้า (WMS) เพื่อให้ตอบโจทย์และสามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้าในทุกองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และปราศจากข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน จึงทำให้เรามียอดขายเป็นอันดับ 1 ต่อเนื่องมาถึง 11 ปี นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011 และทำให้เราเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในระบบโลจิสติกส์

ปัจจุบัน เราได้มีการพัฒนาระบบเพื่อให้ตอบสนองการควบคุมห่วงโซ่อุปทาน หรือการจัดการ Supply chain (SCM : Supply Chain Management) โดยระบบสามารถนำเสนอดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน (KPI : Key Performance Indicator) ได้ เพื่อการยกระดับความสามารถในการบริหาร Supply chain ส่งเสริมการเติบโตและความยั่งยืนของธุรกิจ

ประวัติ

ประวัติ

บริษัทในเครือ C_Net Group

บริษัทในเครือ C_Net Group

สารจาก CEO

         เนื่องจากการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นับตั้งแต่เดือนมีนาคม ค.ศ. 2020 ได้ส่งผลกระทบให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทางธุรกิจกับ C_Net Group ของเรา ผลกระทบที่เกิดขึ้นชัดเจน คือ ลูกค้าต้องการรอดูสถานการณ์ก่อน จึงทำให้การตัดสินใจในการเริ่มโครงการใหม่ ๆ ของลูกค้าถูกเลื่อนออกไป เราจึงวางโครงสร้างการบริหารโดยให้โอกาสพนักงานรุ่นใหม่สร้างสรรค์และส่งเสริมธุรกิจด้วยความวิสัยทัศน์ของตนเอง เพื่ออนาคตทั้งในระยะกลางและระยะยาว

C_Net ได้เร่งดำเนินการปฏิรูปธุรกิจให้ทันท่วงทีกับการเวลาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เราได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับรากฐานการพัฒนาธุรกิจด้วยมาตรการที่เข้มงวด อาทิเช่น พัฒนาศักยภาพของผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง และมีการรวมบริษัทในเครือทั้งหมดให้อยู่ ณ สำนักงานแห่งใหม่ ในมาคุฮาริ จังหวดชิบะ รวมถึงมีการเปิดตัวธุรกิจใหม่ ๆ ในรูปแบบธุรกิจที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง

ณ ขณะนี้ สังคมโดยรวมได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และยิ่งไปกว่านั้น ทุกวันนี้เราทุกคนเข้าใจร่วมกันว่า เราจำเป็นจะต้องเริ่มต้นวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) เนื่องจากในปัจจุบันมีความต้องการ DX (Digital Transformation) ที่เป็นรูปธรรมมีมากขึ้นในหลาย ๆ ธุรกิจ ผู้คนต้องการนำเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาและเปลี่ยนแปลงสิ่งเก่า ๆ ให้เป็นสิ่งใหม่ ๆ ที่ดีขึ้น C_Net Group มีเป้าหมายหลักในการดำเนินธุรกิจ โดยเน้นในเรื่อง “Brighter Future through Logistics x IT” เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมในปัจจุบันมากขึ้น

เรามุ่งมั่นที่จะทำภารกิจนี้ เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ของ DX (Digital Transformation) ในการใช้เทคโนโลยีมาปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพในสถานที่ทำงานของลูกค้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และเพื่อที่เราจะได้เป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่ง ที่สามารถช่วยเหลือลูกค้าในการปรับปรุงการดำเนินงานและการปฏิรูปรูปแบบการทำงานภายใต้วิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) ให้อย่างมีประสิทธิภาพ

Mr.Nobuhiko Onozaki

Chief Exective Officer
C_Net Group Co.,Ltd. 2022