c-net-logo-blue

AI-OCR @YOMU

AI-OCR @YOMU

AI-OCR เป็นระบบที่อ่านตัวอักษรจากการสแกนเอกสารต่างๆ เช่น ใบแจ้งหนี้ หรือใบส่งของที่ได้มาในรูปแบบลายมือหรือแฟกซ์ด้วยเครื่องสแกนเฉพาะทางได้โดยอัตโนมัติ และบันทึกเป็นข้อมูลดิจิทัล เนื่องจากงานที่ต้องบันทึกด้วยการป้อนข้อมูลด้วยมือมาก่อน สามารถทำได้โดยแค่สแกนเอกสารเท่านั้น ทำให้ช่วยลดเวลาในการทำงาน และช่วยลดความผิดพลาดจากการป้อนข้อมูลด้วยมือได้ เป็น Web Scanner ล้ำสมัยที่ใช้เพื่อทำให้งานเอกสารเกี่ยวกับโลจิสติกส์มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติของ

แปลงเป็นข้อมูลดิจิทัลได้อย่างรวดเร็ว

เนื่องจากเอกสารที่ต้องป้อนด้วยมือเข้าระบบแต่เดิม สามารถทำได้โดยการอ่านด้วย Web Scanner โดยอัตโนมัติ ทำให้สามารถลดเวลาในการทำงานที่ต้องเสียเวลาป้อนข้อมูลด้วยการพิมพ์คีย์บอร์ดได้

ใครๆก็สามารถทำได้

ใครๆก็สามารถทำงานได้ เนื่องจากทำงานบันทึกข้อมูลได้โดยแค่สแกนเอกสารด้วย Web Scanner เฉพาะทางเท่านั้น ทำให้ไม่ต้องพึ่งพาคนทำงานคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ คนที่ไม่คุ้นเคยกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ก็สามารถทำงานได้

ฟังก์ชันเสริมต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นเพียงตัวอย่างเบื้องต้น หากท่านสนใจและต้องการปรึกษาเพิ่มเติม กรุณาคลิก